Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dodávateľ
Peter Škunda – blackout. sk
Lúčky 123
072 34 Zalužice
Dodávateľ nie je platcom DPH.
IČO: 45861561
DIČ: 107976729

Kontaktné údaje
Telefón: 0911 270 001
E-mail: admin@blackout.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby
Tatra banka: 2920843886/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0029 2084 3886
SWIFT: TATR SK BX


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ obdrží emailom potvrdenie o prijatí objednávky do systému – formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.
V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má blackout.sk právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.


3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme emailom, o odoslaní budete taktiež informovaní emailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.


4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či emailom, bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.
Po tomto čase môžete zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 70% z celkovej ceny tovaru.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
    * objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená emailová adresa a nedostupné telefónne číslo atď.)
    * tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Pre klienta je účtované balné podľa druhu objednávky a podľa množstva objednaného tovaru.
Cena poštovného sa môže líšiť i podľa hmotnosti objednaného tovaru.


6) DODANIE TOVARU

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ to druh tovaru vyžaduje).
Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

Doprava tovaru
Objednaný tovar Vám bude doručený ako dobierka Slovenskou poštou
  
Na požiadanie Vám po vzájomnej dohode zabezpečíme odbornú inštaláciu tovaru.


7) DODACIA LEHOTA

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-15 pracovných dní od prijatia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.


8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.


9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu, alebo písomne na adresu dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Náklady spojené s odstúpením od zmluvy (poštovné) nesie v plnej výške kupujúci.


10) KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

Spôsob komunikácie s klientom je emailom, alebo telefonicky.


11) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Internetový obchod blackout.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.
Peter Škunda, ako prevádzkovateľ internetového obchodu blackout.sk e-shop, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Viac informácii o nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov


12) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, podľa zákona najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) na vady zapríčinené bežným používaním
b) na nesprávne a neodborné použitie výrobku, alebo manipuláciou s ním
c) na nesprávne skladovanie
d) na poškodenie súčiastok a elektroník zvýšeným napájacím napätím väčším než 12V
e) na súčiastky poškodené prehriatím napríklad pri spájkovaní súčiastok pri stavebniciach
f) na mechanické poškodenie obvodu resp. poškodenie pri styku s vodou a podobne
g) na poškodenie USB-DMX prevodníkov a iných DMX zariadení pri prieraze sieťového napätia do DMX linky
h) na nedodržanie podmienok ochrany pred ESD

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) a poistený na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
    * bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
    * primeraným znížením kúpnej ceny
    * náhradným dodaním tovaru
    * odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne predajca a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Upozornenie
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú len u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená (blackout.sk). Predávajúci neakceptuje vykonanie opravy jeho výrobkov v inom servise, ani  vymáhanie úhrady za vykonanie opravy.
Pokiaľ blackout.sk v rámci servisu zistí mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, potom si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.


13) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 6. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 9. týchto všeobecných obchodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ, telefonicky alebo osobne.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.V Lúčkach, dňa 01. 06. 2018                                                                             Peter Škunda – blackout.sk