GDPR: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb v blackout.sk

Či už ste našim zákazníkom, odberateľom nášho newslettra alebo len návštevníkom našich webov, pravdepodobne nám v nejakej forme odovzdávate svoje osobné údaje. Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť za ich ochranu a zabezpečenie. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s plnou vážnosťou a maximálnym úsilím. Toto sú základné zásady takejto ochrany, ako aj vaše práva v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov

Naša spoločnosť blackout.sk so sídlom Lúčky 123, 072 34 Zálužice, Slovenská republika spracováva vaše osobné údaje ako správca, teda určujeme ako, za akým účelom a ako dlho budú osobné údaje spracované. 

Zároveň vyberáme ďalšie subjekty, ktoré nám so spracovaním budú pomáhať. V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na admin@blackout.sk.

Úprimne prehlasujeme,
že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:

 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku 13 GDPR,
 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
 • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
 • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel a ako dlho?

Osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne pracovná pozícia a oddelenie nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).

Účtovníctvo

Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

Marketing - poskytovanie informácií

Vaše osobné údaje (e-mail, meno, názov spoločnosti a pracovnej pozície), pohlavie, na čo klikáte v emailových správach využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o novinkách v branži. Robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás tieto novinky zaujímajú. V prípade, že nie ste našim zákazníkom, posielame vám marketingové informácie na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Zasielania marketingových emailov môžete kedykoľvek ukončiť použitím odhlasovacieho odkazu v takomto emaile, alebo aj priamo na webe po prihlásení vo svojom používateľskom profile.

Fotografie a video záznamy

Na niektorých našich udalostiach vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam za účelom propagácie a nášho spravodajstva. Na týchto fotografiách nikde nie sú mená osôb, iba ak by išlo o referenciu na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, prosím dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred konaním udalosti. Samozrejme, aj na vaše dodatočné požiadanie takéto fotografie či videá stiahneme.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanovuje inak alebo sme v konkrétnych prípadoch uviedli inak.

Cookies

Pri návštevách našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, aký čas na stránke strávite, a prípadne z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti nášho webu a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúkať kvalitnejšie služby. 
Používanie cookies môžete vo svojom internetovom prehliadači v počítači zakázať. Postup nájdete v návode k príslušnému internetovému prehliadaču.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Verte, že väčšinu spracovateľských úkonov dokážeme robiť sami. Avšak pre zaistenie niektorých konkrétnych úkonov, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, ktoré sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby a aplikácie ďalších tretích strán. Určite však budeme pri ich výbere na nich klásť z pohľadu GDPR minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na samých seba.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte široké práva. V prípade, že si niektoré z vašich práv chcete uplatniť, prosím, kontaktujte nás na adrese admin@blackout.sk

Máte:

 • Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.
 • Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo. Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.
 • Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.).
 • Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.
 • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu námietku.
 • Právo na prenositeľnosť - máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

Ak chcete vedieť, aké osobné údaje o vás uchovávame, prípadne nás požiadať o vymazanie údajov, kliknite na tlačidlo:

Moje osobné údaje

Mlčanlivosť

Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s nami.