DMX rekorder-player

50,00 €

DMX rekorder-player

Množstvo

Technické parametre:
Vstup/Výstup USITT DMX512-A (RS485 250kbaud) DataLength=64 slots
Ovládanie 3 tlačítka, prepínač, 2x potenciometer

Displej Podsvietený alfanumerický LCD 2x 16 znakov
Pamäť EEPROM I2C - xx24C256 pre 32 programov, každý maximálne po 16 krokov, x 64 DMX kanálov
Zariadenie pracuje v dvoch hlavných režimoch činnosti: Rec - Nahrávanie a Play - Prehrávanie. Tieto režimy je možné jednoducho
vybrať prepínačom Rec/Play.
Nahrávanie - Rec:
Prg:00 Stp:00 M0
DMX Input Ok =
PrgUp PrgDown Save/PlayPause Mode
Rec
Fade Play Delay
V režime Rec zariadenie prijíma 64 DMX kanálov z komunikačnej linky pripojenej na jeho vstup, a zároveň týchto 64 DMX hodnôt
posiela ďalej na svoj výstup. Tak je možné vidieť okamžité nastavenie nahrávanej svetelnej scény pred jej samotným uložením.
Prípadné vyššie DMX kanály 65..512 zariadenie ignoruje a neprenášajú sa ďalej ani na jeho výstup.
Tlačidlami PrgUp a PrgDown vyberte číslo jedného z 32 programov (Prg: 0..31), do ktorého chcete začať nahrávať jednotlivé svetelné
scény ako kroky programu (step). Stlačením tlačidla Save/PlayPause sa uloží aktuálne nastavená svetelná scéna do vybraného
programu ako krok č.0 (Stp: 0). Opätovným stlačením tlačidla Save/PlayPause uložíte ďalšiu svetelnú scénu ako krok č.1 (Stp: 1). A
tak postupne môžete do každého programu uložiť až 16 krokov - svetelných scén (Stp: 0..15). Ak v niektorom programe využijete
menej ako 15 krokov, tieto zvyšné kroky sa automaticky označia ako voľné a pri prehrávaní Play budú preskočené.
V režime Rec je možné tiež zvoliť si ktorý zo 64 nahrávaných kanálov sa bude pri prehrávaní Play meniť skokovo (NoFade), a ktorý sa
bude meniť plynule pomocou takzvaného Fade prelínania. Nastavením daného kanála na hodnotu 0 sa aktivuje skoková zmena, a
ktoroukoľvek inou hodnotou sa vyberie prelínanie Fade. Nastavenie sa uloží do pamäte stlačením tlačidla Mode v režime Rec.
Nastavenie sa ukladá do pamäte CPU a nieje tak možné toto nastavenie Fade/NoFade prenášať výmenou externej I2C pamäte.
Celú pamäť je možné vymazať-naformátovať súčasným podržaním tlačidiel PrgUp a PrgDown pri zapnutí napájania, a nasledujúcim
stlačením tlačidla Save/PlayPause. Slačením tlačidla Mode okamžite zrušíte vymazávanie pamäte. Vymazanie-formátovanie pamäte
trvá približne jednu minútu a označí všetky kroky vo všetkých programoch ako prázdne, a pri prehrávaní budú preskakované.
Prehrávanie - Play:
Prg:00 Stp:00 M0
■■■■□□□□□□□□□□□□□>
PrgUp PrgDown Save/PlayPause Mode
Rec
Fade Play Delay
V režime Play zariadenie vysiela 64 DMX kanálov na svoj výstup, podľa predtým nahraných krokov (scén) v daných programoch.
Tlačidlami PrgUp a PrgDown si vyberáte práve prehrávaný program. Program sa začína prehrávať krokom č.0 a pokračuje až po prvý
prázdny (nenahraný) krok vybraného programu.
Tlačidlom Save/PlayPause v režime prehrávania môžeme pozastaviť prehrávanie až do opätovného stlačenia tlačidla Save/PlayPause.
Tlačidlom Mode nastavuje režim prehrávania programu.
Mode=0 – ProgramRepeat, opakuje vybraný program od kroku č.0 až po prvý prázdny - nenahraný krok v tomto programe stále
dookola.
Mode=1 – AllRepeat, prehrá vybraný program, a po zistení prvého nenahraného - prázdneho kroku v danom programe prejde na ďalší
program v poradí, ktorý obsahuje aspoň jeden nahraný krok, a tak ďalej dookola postupne prehrá všetky neprázdne programy
z pamäte po krokoch.
Tlačidlami StepUp / StepDown sa môžete pohybovať po jednotlivých krokoch vybraného programu ručne (option).
Pri prechode medzi jednotlivými krokmi programu zariadenie automaticky vypočítava medzihodnoty DMX kanálov (takzvané Fade ak je
pre daný kanál povolené). Tak je zabezpečený jemný plynulý prechod na nasledovný krok - scénu programu. Dĺžka trvania plynulého
prechodu na nasledovný krok programu sa nastavuje potenciometrom Fade v rozmedzí ~0,3s až ~30s. Potenciometrom Delay sa
nastavuje doba následného zotrvania na danom kroku programu – scéne v rozmedzí ~0,3s až ~90s

Jedná sa o modul z mojej produkcie.
Moduly sú ponúkané pre potreby vývoja, opravu zariadeni, alebo pre maloseriovú výrobu.
V tom pripade treba mať na pamäti skutočnosť, že moduly (okrem v nich použitých komponentov) sú dodávane bez prípadnych vyžadovaných certifikátov, protokolov o zhode a ďalšich nálezitosti potrebných pre uvedenie koncového produktu na trh.
Nejedná sa teda o produkt.
Tento výrobok nie je samostatne funkčným celkom a môže vyžadovať odbornú montáž.
Elektronika pracuje s bezpečnym napetím. Autor firmware www.automation.hypex.sk

5 ďaľších produktov v rovnakej kategórii: